Privacyverklaring voor sollicitanten 

Ingangsdatum: 15 juni 2021

Alle persoonsgegevens die u aan Huntsman Building Solutions ('HBS') verstrekt in het kader van het online wervingsproces en/of anderszins voor potentiële tewerkstelling (inclusief gevoelige persoonsgegevens) kunnen worden bewaard en verwerkt ten behoeve van uw registratie, sollicitatie en potentiële selectie, alsook in verband met een latere tewerkstelling of plaatsing bij Huntsman Building Solutions, tenzij anders aangegeven op het moment van verzameling van die gegevens. Huntsman Building Solutions zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

 

Door uw sollicatie of cv in te dienen, verklaart u de volgende Privacyverklaring voor sollicitanten te hebben gelezen. Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken zoals hieronder uiteengezet, stuur dan geen cv of sollicitatie naar ons op.

 

In deze Privacyverklaring voor sollicitanten wordt uitgelegd:

 • welke informatie we verzamelen in de loop van het sollicitatie- en wervingsproces;
 • hoe we deze gegevens gebruiken;
 • welke technische middelen we gebruiken om uw gegevens te verwerken;
 • wie toegang heeft tot uw gegevens;
 • hoe lang we uw gegevens bewaren;
 • hoe u de gegevens die we over u verzamelen kunt inzien en bijwerken;
 • hoe we uw gegevens beschermen; en
 • hoe u ons kunt bereiken met vragen en opmerkingen.

 

 1. Wat voor gegevens verzamelen we?

 

Deze Privacyverklaring voor sollicitanten heeft betrekking op alle gegevens die we van u ontvangen en over u verzamelen en verwerken in het kader van uw sollicitatie en het verdere wervingsproces. Na voltooiing van de sollicitatieprocedure kunnen uw persoonsgegevens worden bewaard en verder worden verwerkt in overeenstemming met deze verklaring, met het oog op het afstemmen van uw vaardigheden en kwalificaties op toekomstige vacatures (indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving), het identificeren van u als een potentiële kandidaat voor toekomstige geschikte vacatures en/of om u te informeren over dergelijke geschikte vacatures in de toekomst. Als u bent geselecteerd voor een dienstverband door Huntsman Building Solutions, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het aangaan van een arbeidsbetrekking, inclusief het verzenden van correspondentie of algemene informatie met betrekking tot de arbeidsbetrekking.

Deze gegevens omvatten: identificatie- en contactgegevens, persoonlijke kenmerken (zoals geslacht en geboortedatum), opleiding en werkervaring (inclusief cijfers, certificaten, diploma's, referenties), functievoorkeuren, sterke punten, interessegebieden, hobby's, video's, audioclips, financiële gegevens (bijv. huidig en gewenst salaris), alle gegevens uit uw cv, alle zichtbare gegevens uit uw LinkedIn-profiel en andere sociale media of openbare websites, evenals alle andere informatie die u ons schriftelijk of mondeling verstrekt in het kader van uw sollicitatie.

 

 1. Hoe gebruiken we uw gegevens?

Uw gegevens worden gebruikt in het kader van het sollicitatie- en wervingsproces, onder meer voor:

 1. het beoordelen van uw vaardigheden, kwalificaties en interesses in het kader van onze carrièreperspectieven;
 2. het controleren van uw gegevens, het controleren van referenties en/of het uitvoeren van antecedentenonderzoek (indien van toepassing);
 3. communicatie over het wervingsproces en uw kandidatuur; en
 4. het doorvoeren van verbeteringen in het wervingsproces van Huntsman Building Solutions.

De verwerking voor de doeleinden 1, 2 en 3 hierboven is noodzakelijk voor het mogelijk sluiten van een arbeidsovereenkomst tussen u en Huntsman Building Solutions; de verwerking voor doeleinde 4 is gebaseerd op het legitieme belang van Huntsman Building Solutions om op basis van het verloop van het sollicitatie- en wervingsproces met u haar wervingsprocessen te verbeteren.

 

 1. Hoe verwerken we uw gegevens?

Sollicitaties die wij ontvangen worden door onze HR-medewerkers elektronisch opgeslagen in een digitaal bestand op onze centrale servers of in een online database in een cloud.

 

 1. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met andere entiteiten van Huntsman Building Solutions. Binnen deze entiteiten hebben HR-personeel en managers toegang tot uw gegevens. In bepaalde gevallen heeft technisch personeel mogelijk toegang tot uw gegevens, maar alleen voor zover dit nodig is om de goede werking van onze technische systemen te waarborgen.

Behalve zoals uiteengezet in deze verklaring, worden uw persoonlijke gegevens niet bekendgemaakt aan andere derden. Uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan gelieerde ondernemingen van Huntsman Building Solutions en aan externe organisaties die administratieve of andere diensten verlenen aan Huntsman Building Solutions. Wanneer u registratiegegevens of uw cv indient bij Huntsman Building Solutions via een website van derden, worden uw gegevens en uw cv gehost op de server van die externe organisatie. In dat geval is de verwerking van uw registratiegegevens en uw cv onderworpen aan het privacybeleid van die provider.

 

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Als u geen arbeidsbetrekking aangaat met Huntsman Building Solutions, worden uw persoonsgegevens die in verband met uw sollicitatie worden verstrekt, door Huntsman Building Solutions voor een periode van maximaal twee jaar bewaard, tenzij de toepasselijke wetgeving een andere bewaartermijn voorschrijft.

In geval van een eventueel dienstverband worden uw gegevens opgenomen in uw personeelsdossier.

 

 1. Uw gegevens inzien en bijwerken

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, over te dragen aan een andere organisatie.  Klik op de volgende link om een toegangsverzoek voor betrokkenen in te dienen (https://www.huntsmanbuildingsolutions.co.uk/data-request).

U blijft verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en voor de gevolgen. Het is niet toegestaan om informatie te verstrekken die inbreuk maakt op verplichtingen met betrekking tot privacy, vertrouwelijkheid, intellectuele eigendom of bedrijfsgeheimen van anderen, tenzij u daar expliciet toestemming voor hebt. Door referenties aan ons door te geven, garandeert u ook dat u die personen hebt geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens zoals hier beschreven.

 

 1. Beveiliging van uw gegevens

We beveiligen onze IT-systemen tegen onbevoegde toegang. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens, op basis van een persoonlijke login en wachtwoord en alleen via een beveiligde internetverbinding of intranetverbinding. Raadpleging van persoonsgegevens door de bevoegde personen is alleen toegestaan voor zover dit relevant is in het kader van hun specifieke opdracht.

Daarnaast hebben wij passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onbedoelde verwijdering, wijziging of openbaarmaking en tegen misbruik, beschadiging en diefstal.

 

 1. Contact

Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas, 77380, USA, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze verklaring gespecificeerde doeleinden.  Als u uw gegevens wilt inzien, bijwerken en/of verwijderen, klik dan op de volgende link om een toegangsverzoek voor betrokkenen in te dienen (https://www.huntsmanbuildingsolutions.co.uk/data-request).  Voor vragen, opmerkingen of eventuele klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met:

 

Huntsman Building Solutions
Ter attentie van: Privacy Officer
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, Texas 77380 USA

 

Telefoon: (281) 719-6000
E-mail: [email protected]

 

Daarnaast hebt u altijd (i) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (ii) het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (indien van toepassing) en (iii) het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 1. Wijzigingen in deze Privacyverklaring voor sollicitanten

Deze Privacyverklaring voor sollicitanten wordt regelmatig gewijzigd. De meest recente versie is altijd te vinden op deze pagina. De datum waarop deze tekst voor het laatst is gewijzigd, is te vinden in de koptekst van het document. Controleer regelmatig of er een nieuwe versie is gepubliceerd, aangezien deze wijzigingen van toepassing zullen zijn op uw gegevens vanaf de datum van publicatie.

 

 1. Verklaring en toestemming

Door uw persoonsgegevens en sollicitatieformulier in te dienen:

 • Verklaart u dat u de verklaringen in deze Privacyverklaring voor sollicitanten hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd; 
 • Verklaart u dat de door u verstrekte informatie volledig en juist is;
 • Geeft u toestemming voor de verwerking van de informatie in uw sollicitatie of daaropvolgende sollicitaties, evenals alle andere persoonsgegevens die u verstrekt, op de manier en voor zover beschreven in deze verklaring; 
 • Machtigt u de relevante Huntsman Building Solutions-partner om alle verklaringen in uw sollicitatieformulier te verifiëren of namens hem te laten verifiëren en referentiecontroles uit te voeren. Referentiecontroles worden alleen uitgevoerd wanneer dit is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze kunnen onder meer kredietaanvragen, verificatie van de werkgeschiedenis, referentiecontroles, onderwijsverificatie, verificatie van geloofsbrieven, controles van strafrechtelijke veroordelingen, paspoortverificatie, zoekopdrachten naar directeurschap, rijstatusrapporten, verificatie van het recht op werk en verificatie van de verblijfsstatus omvatten; 
 • Machtigt u relevante derden om relevante informatie (inclusief uw persoonsgegevens) in verband met uw sollicitatie bekend te maken aan Huntsman Building Solutions of haar vertegenwoordigers; en
 • Geeft u toestemming voor de overdracht van uw persoonsgegevens (inclusief grensoverschrijdende overdrachten zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte) tussen aan Huntsman Building Solutions gelieerde ondernemingen en/of derden die uw persoonsgegevens namens Huntsman Building Solutions verwerken voor de doeleinden en voor zover beschreven in deze verklaring.