Andmekaitseteatis Kandideerijatele 

Jõustumiskuupäev: 15. juuni 2021

 

Kui andmete kogumise ajal ei ole esitatud teistsugust teavet, võidakse kõiki isikuandmeid (kaasa arvatud delikaatseid isikuandmeid), mida te veebipõhise värbamisprotsessi raames ja/või muul viisil tööle kandideerides ettevõttele Huntsman Building Solutions (edaspidi „HBS“) esitate, säilitada ja töödelda teie registreerimise, avalduse menetlemise ja potentsiaalse valimise eesmärgil ning samuti seoses võimaliku tööle võtmise või ametisse määramisega ettevõttes Huntsman Building Solutions.  Huntsman Building Solutions tagab teie isikuandmete kaitse kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega.

 

Avalduse või elulookirjelduse esitamisega kinnitate, et olete alljärgneva andmekaitseteatise kandideerijatele läbi lugenud. Kui te ei soovi, et me teie andmeid vastavalt sellele teatisele kasutaksime, siis jätke elulookirjeldus või avaldus esitamata.

 

Käesolevas andmekaitseteatises kandideerijatele selgitatakse järgmisi punkte:

 • milliseid andmeid me kandideerimis- ja värbamisprotsessi käigus kogume;
 • kuidas me andmeid kasutame;
 • milliste tehniliste vahendite abil me teie andmeid töötleme;
 • kes saavad teie andmeid vaadata;
 • kui kaua me teie andmeid säilitame;
 • kuidas te saate teie kohta kogutud andmetega tutvuda ja neid ajakohastada;
 • kuidas me teie andmeid kaitseme;
 • kuidas küsimuste või märkuste korral meie poole pöörduda.

 

 1. Milliseid andmeid me kogume?

Käesolevas andmekaitseteatises kandideerijatele käsitletakse kõiki andmeid, mida me seoses teie esitatud kandideerimisavalduse ja edasise värbamisprotsessiga teilt saame ning teie kohta kogume ja töötleme.  Pärast kandideerimisprotsessi lõppu võidakse teie isikuandmeid käesoleva teatise kohaselt säilitada ja täiendavalt töödelda, et võtta teie oskusi ja erialast ettevalmistust arvesse tulevikus vabanevate töökohtade puhul (kui kohaldatavad õigusaktid seda lubavad), arvestada teie kui võimaliku kandidaadiga sobivate tulevaste töökohtade jaoks ja/või teavitada teid tulevikus sellistest sobivatest vabadest töökohtadest. Kui Huntsman Building Solutions otsustab teid tööle võtta, võidakse teie isikuandmeid kasutada töösuhte loomisega seotud eesmärkidel, kaasa arvatud teile tööga seotud kirjade või üldise teabe saatmiseks.

Kõnealused andmed hõlmavad järgmist: identifitseerimis- ja kontaktandmed, isiklikud tunnused (nt sugu ja sünniaeg), haridus ja töökogemus (k.a hinded, tunnistused, diplomid, soovitused), ametieelistused, tugevad küljed, huvialad, hobid, videod, helilõigud, finantsandmed (nt praegune ja soovitud töötasu), kõik teie elulookirjelduse andmed, kõik teie LinkedIni profiili all ja muudel sotsiaalmeedia või avalikel veebisaitidel nähtavad andmed ning igasugune muu teave, mille te kandideerimise käigus meile kirjalikult või suuliselt esitate.

 

 1. Kuidas me teie andmeid kasutame?

Teie andmeid kasutatakse kandideerimis- ja värbamisprotsessi raames muu hulgas järgmistel eesmärkidel:

 1. teie oskuste, erialase ettevalmistuse ja huvide hindamine meie pakutavate karjäärivõimaluste valguses;
 2. teie andmete ja soovituste kontrollimine ja/või taustakontrollide tegemine (vajaduse korral);
 3. värbamisprotsessi ja teie kandidatuuriga seotud teadete edastamine;
 4. Huntsman Building Solutionsi värbamisprotsessi täiustamine.

Eespool nimetatud 1., 2. ja 3. eesmärgil toimuv töötlemine on vajalik teie ja Huntsman Building Solutionsi vahel töölepingu sõlmimiseks ning 4. eesmärgil toimuva töötlemise alus on Huntsman Building Solutionsi õigustatud huvi täiustada oma värbamisprotsesse teie kandideerimis- ja värbamisprotsessi käigus kogutava teabe põhjal.

 

 1. Kuidas me teie andmeid töötleme?

Meie personaliosakonna töötajad säilitavad laekunud kandideerimisavaldusi meie keskserverites asuvas elektroonilises toimikus või pilvepõhises veebiandmebaasis.

 

 1. Kes saavad teie andmeid vaadata?

Teie andmeid võidakse jagada Huntsman Building Solutionsi teiste üksustega. Nendes üksustes saavad teie andmeid vaadata personaliosakonna töötajad ja juhid.  Teatud juhtudel näevad teie andmeid ka tehnilised töötajad, aga seda üksnes ulatuses, mis on vajalik meie tehniliste süsteemide korrektse toimimise tagamiseks.

Teie isikuandmeid ei avaldata muudele kolmandatele isikutele, välja arvatud käesolevas teatises nimetatud juhtudel. Teie isikuandmeid võidakse avaldada Huntsman Building Solutionsi tütarettevõtetele ja kolmandatele organisatsioonidele, kes osutavad Huntsman Building Solutionsile haldus- või muid teenuseid. Kui esitate registreerimisandmed või elulookirjelduse Huntsman Building Solutionsile kolmanda osapoole veebisaidi kaudu, majutatakse teie andmeid ja elulookirjeldust vastava kolmanda osapoole serveris.  Sellisel juhul kohaldatakse teie registreerimisandmete ja elulookirjelduse käitlemise suhtes vastava teenusepakkuja andmekaitsepõhimõtteid.

 

 1. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Kui te ei sõlmi Huntsman Building Solutionsiga töölepingut, säilitab Huntsman Building Solutions teie kandideerimisega seoses esitatud isikuandmeid maksimaalselt kahe aasta jooksul, kui kohaldatavate õigusaktidega ei ole ette nähtud teistsugust säilitamisaega.

Teie töölevõtmise korral lisatakse teie andmed teie isiklikku toimikusse.

 

 1. Andmetega tutvumine ja nende ajakohastamine

Teil on õigus oma andmeid vaadata, parandada ja kustutada ning edastada meile esitatud isikuandmed teisele organisatsioonile.  Nende õiguste kasutamiseks vajutage allolevat linki, et esitada andmesubjekti ligipääsutaotlus (https://www.huntsmanbuildingsolutions.co.uk/data-request).

Vastutus meile esitatud andmete ja nende esitamise tagajärgede eest jääb teie kanda. Keelatud on esitada andmeid, mille esitamine rikuks teiste isikute andmekaitse, konfidentsiaalsuse, intellektuaalomandi või ärisaladustega seotud kohustusi, välja arvatud juhul, kui teil on vastavate isikute selgesõnaline luba.  Soovitusi esitades te ühtlasi kinnitate, et olete vastavaid isikuid teavitanud nende isikuandmete töötlemisest käesolevas teatises kirjeldatud viisil.

 

 1. Teie andmete turvalisus

Kaitseme oma IT-süsteeme loata ligipääsu eest. Teie andmeid saavad vaadata ainult volitatud isikud, kes kasutavad isiklikku kasutajanime ja parooli, ning see on võimalik ainult turvalise internetiühenduse kaudu. Volitatud isikutel on lubatud isikuandmetega tutvuda ainult sellises ulatuses, mis on vajalik nende konkreetse ülesande täitmiseks.

Lisaks oleme kasutusele võtnud sobivad tehnilised, füüsilised ja korralduslikud meetmed, et kaitsta teie andmeid loata või juhusliku eemaldamise, muutmise või avaldamise, samuti väärkasutuse, kahjustamise ja varguse eest.

 

 1. Kontaktandmed

Seoses käesolevas teatises nimetatud eesmärkidega on andmete vastutav töötleja Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas, 77380, USA.  Kui soovite oma andmetega tutvuda, neid ajakohastada ja/või kustutada, vajutage allolevat linki, et esitada andmesubjekti ligipääsutaotlus (https://www.huntsmanbuildingsolutions.co.uk/data-request).  Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste, märkuste või pretensioonide korral võite kasutada ka järgmisi kontaktandmeid:

 

Huntsman Building Solutions
Attention: Privacy Officer
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, Texas 77380 USA

 

Telefon: (281) 719-6000
E-post: [email protected]

 

Lisaks on teil alati i) õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, ii) õigus (asjakohastel juhtudel) võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek ja iii) õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele.

 

 1. Muudatused käesolevas andmekaitseteatises kandideerijatele

Käesolevat andmekaitseteatist kandideerijatele muudetakse regulaarselt. Uusim versioon on alati leitav sellelt lehelt. Teksti viimase muutmise kuupäev on näha dokumendi päises. Palume teil regulaarselt kontrollida, kas dokumendist on avaldatud uus versioon, kuna muudatusi kohaldatakse teie andmete suhtes alates uue versiooni avaldamise kuupäevast.

 

 1. Kinnitus ja nõusolek

Isikuandmete ja kandideerimisvormi esitamisega te:

 • kinnitate, et olete käesoleva andmekaitseteatise kandideerijatele läbi lugenud, sellest aru saanud ja nõustute selles esitatud tingimustega; 
 • kinnitate, et teie esitatud andmed on täielikud ja õiged;
 • nõustute oma avalduses või edaspidistes avaldustes sisalduvate andmete ning võimalike muude esitatavate isikuandmete töötlemisega käesolevas teatises kirjeldatud viisil ja ulatuses; 
 • annate Huntsman Building Solutionsi asjaomasele tütarettevõttele loa kontrollida ise või teise isiku kaasabil kõiki teie kandideerimisvormil esitatud väiteid ja pädevust. Pädevuse kontrolli tehakse üksnes juhul, kui see on kohaldatavate õigusaktide alusel lubatud, ning see võib hõlmata muu hulgas krediidipäringuid, teenistuskäigu kontrolli, soovituste kontrolli, haridustaseme kontrolli, kvalifikatsiooni kontrolli, karistusregistri kontrolli, passi kontrolli, juhtivate ametikohtade otsinguid, juhiloa kehtivuse aruandeid, töötamisõiguse kontrolli ja elaniku staatuse kontrolli; 
 • annate asjaomastele kolmandatele isikutele loa avaldada Huntsman Building Solutionsile või tema esindajatele teie avaldusega seotud asjakohast teavet (k.a teie isikuandmeid);
 • nõustute oma isikuandmete edastamisega Huntsman Building Solutionsi tütarettevõtete ja/või Huntsman Building Solutionsi nimel teie isikuandmeid töötlevate kolmandate isikute vahel (k.a piiriülene edastamine nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka sellest väljaspool) käesolevas teatises kirjeldatud eesmärgil ja ulatuses.