Veebi Andmekaitseteatis

 

1.            Andmekaitse tähtsus meie jaoks

 

Huntsman Building Solutions (Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 77389, USA), edaspidi ka „meie“ ja/või „Huntsman Building Solutions“, peab teie andmete kaitset väga oluliseks. Parema andmekaitse huvides avaldame käesoleva teatise („andmekaitseteatis“), milles selgitatakse meie andmetöötlustavasid ja teie valikuid seoses andmete kogumise ja kasutamisega. Teatise leidmise hõlbustamiseks avaldame selle oma veebisaidil ja igas kohas, kus võidakse küsida isikuandmeid.

 

1.1         Soovitame teil tungivalt enne meie teenuste vaatamist või kasutamist käesoleva teatise läbi lugeda, et saaksite täielikult aru, kuidas me isikuandmetega ümber käime. Kui olete andmekaitseteatise läbi lugenud ja sellest aru saanud, aga ei nõustu meie tegevustavadega, peate meie veebisaidilt kohe lahkuma ning hoiduma kõikide meie teenuste kasutamisest või nende kasutamise katkestama. Kui olete teatise läbi lugenud, aga sooviksite täiendavaid selgitusi, kirjutage meile aadressil [email protected].

 

2.            Oluline teave

 

2.1         Käesoleva andmekaitseteatise eesmärk on selgitada, milliseid isikuandmeid me kogume, millal, miks ja kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame ja jagame ning millised õigused on teile seadustega tagatud. Andmekaitseteatis ei tühista ühegi meiega sõlmitud lepingu tingimusi ega õigusi, mis võivad olla teile tagatud kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega.

 

2.2         Pange tähele, et meie veebisait sisaldab linke kolmandate isikute veebisaitidele, mille eest me ei vastuta. Selliste veebisaitide külastamise korral palume teil tutvuda seal kehtivate andmekaitsepõhimõtetega.  Käesolevas andmekaitseteatises ei käsitleta seda, kuidas kolmandad isikud andmeid kaitsevad või töötlevad.

 

2.3         Meie veebisaidil kasutatakse küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid, et koguda automaatselt teavet saidi külastajate tegevuse kohta. Mõnikord võib selline teave sisaldada isikuandmeid. Täpsemad selgitused küpsiste ja jälgimistehnoloogia abil kogutava teabe kohta on esitatud 10. jaotises.

 

2.4         Eriti oluline on kaitsta laste isikuandmeid. Seetõttu ei kogu ega säilita me oma veebisaidil ega veebiväliselt mingeid andmeid isikute kohta, kes meile teadaolevalt on nooremad kui 13 aastat, ja meie veebisaidi ükski osa ei ole mõeldud alla 13-aastastele isikutele. Vanemad ja eestkostjad peaksid laste tegevust pidevalt jälgima. Kui saame teada, et oleme kogunud või saanud alla 13 aasta vanuse isiku andmeid ilma vanema nõusolekuta, siis kustutame need andmed. Kui teie arvates võib meie valduses olla alla 13-aastaselt isikult saadud või tema kohta käivaid andmeid, siis teatage sellest meile aadressil [email protected].

 

3             Kogutavate andmete sisu ja kogumise viis

 

3.1         Kogume isikuandmeid siis, kui esitate neid meile vabatahtlikult veebivormi kaudu, registreerute meie veebisaidil või kasutate meie veebiteenuseid. Meie veebisait kogub saidi külastajate tegevuse kohta automaatselt teatud andmeid, mis võimaldavad meil tõhustada saidi toimimist, haldamist ja planeerimist.  Küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate abil võidakse koguda andmeid, mis teatud juhul võivad liigituda isikuandmeteks (nt teie brauseri tüüp, operatsioonisüsteem, IP-aadress, domeeninimi, veebisaidi külastuste arv, külastuste kuupäevad, veebipäringu esitamise kuupäev ja kellaaeg, soovitud andmete allalaadimiseks kulunud aeg, brauseri ja veebisaidi ühenduse ajal tekkinud veakoodid ning veebisaidi vaatamisele kulutatud aeg). Samuti võidakse koguda koondandmeid (nt meie veebisaidil tehtud sisselogimiste koguarv). Täpsemad selgitused küpsiste ja jälgimistehnoloogia kasutamise kohta on esitatud 10. jaotises.

 

3.1.1      Kui registreerute või võtate meiega ühendust eraisikuna, kogume teie kohta andmetena nime, meiliaadressi, telefoninumbri, aadressi (või ainult linna) ning muid andmeid, mis võimaldavad meil teie päringuga edasi töötada (edaspidi ühiselt „identifitseerimisandmed“), ning vajaduse korral teatud andmeid meie veebisaidile või veebiteenustele ligipääsuks kasutatud seadme kohta („seadmeandmed“).

 

3.1.2      Kui registreerute või võtate meiega ühendust äriühingu esindajana, kogume äriühingu identifitseerimisandmeid, esindaja identifitseerimisandmeid ja seadmeandmeid.

 

3.2         Kui võtate meiega ühendust veebiväliselt toodete või teenuste tellimiseks või ostmiseks või kasutate ühte või mitut veebivälist kontaktikanalit, kogume identifitseerimis- ja makseandmeid, mis on vajalikud müügitehingu teostamiseks ning kaupade ja teenuste kättetoimetamiseks või teie päringule või pretensioonile vastamiseks ning vajaduse korral tellimuse töötlemiseks ja täitmiseks ning regulaarseks teenuste osutamiseks.

 

3.3         Kui võtate meiega ühendust sotsiaalmeedias (nt Facebook, Pinterest, Twitter), kogume sisselogimisandmeid ja teie poolt vabatahtlikult esitatud isikuandmeid. Kui laadite sotsiaalvõrku üles sisu (sh isikuandmeid) ja lisate sellele meie veebisaidi sildi, kehtivad teie postituse suhtes sotsiaalvõrgu kasutustingimused ja andmekaitseteatis, isegi kui teete postituse sotsiaalvõrgu ametlikul Huntsman Building Solutionsi lehel. Meil puudub kontroll selliste kasutustingimuste ja andmekaitsepõhimõtete üle ning me ei ole neid põhjalikult läbi vaadanud. Seetõttu peaksite enne isikuandmete esitamist ise eelnimetatud teabega tutvuma.

 

4             Teie isikuandmete kasutamise eesmärgid

 

4.1         Teiega teabe vahetamine

Kasutame teie isikuandmeid selleks, et vastata meie toodete või teenustega seotud päringutele ja/või pretensioonidele või muudele küsimustele, mille te meile kontaktivormi kaudu saadate, ning vajaduse korral samuti teie isikusamasuse kontrollimiseks.

 

4.2         Meie toodete ja teenuste pakkumine

Kogume isikuandmeid selleks, et pakkuda oma tooteid ja/või teenuseid ning nende funktsioone. Võime kasutada kogutud andmeid teie tellimuse kinnitamiseks, teie makse töötlemiseks ning soovitud või tellitud toodete ja teenuste tarnimiseks. Samuti kasutame teie isikuandmeid vastavalt vajadusele teie tellimuse töötlemiseks ja täitmiseks ning klienditoe pakkumiseks.

 

Lisaks kasutame neid andmeid kliendihaldusega seotud eesmärkidel, teiega suhete hoidmiseks ja esmaklassilise klienditeeninduse pakkumiseks.

 

4.3         Ettevõtte tegevusega seotud sisemised eesmärgid, näiteks:

 

4.3.1      toodete täiustamine, et need vastaksid paremini meie klientide vajadustele, ning võimalike parenduste jaoks ideede kogumine;

 

4.3.2      teile osutatavate teenuste täiustamine ja veebisaidi kasutatavuse parandamine. Osa sellistest andmetest (eelkõige küpsiste ja jälgimistehnoloogia abil kogutavad andmed) aitab meil oma veebisaiti täiustada;

 

4.3.3      võimalike pettuste ja muude lubamatute tegevuste tuvastamine ning meie veebisaidi sisu tervikluse jälgimine.

 

5             Otseturundus

 

Võime kasutada teie isikuandmeid, k.a tellimusega seotud andmeid (nt teie aadress), otseturunduse eesmärgil. Näiteks võime saata teile teavet meie toodete ja teenustega seotud uudiste ja uuenduste kohta. Võime seda teha meili, posti, SMSi, telefoni või suunatud veebireklaamide teel. Seaduses sätestatud juhtudel küsime teilt enne sellise turundusteabe saatmist nõusolekut.

 

5.1         Teie eraelu kaitsmiseks ja isikuandmete kasutamise üle kontrolli võimaldamiseks anname teile võimaluse otseturundusest loobuda (või antud nõusolek tagasi võtta) alati, kui võtate meiega ühendust seoses mõne toote või teenusega või kui saadame teile meili, sõnumi või muu otseturundusteate.

 

5.2         Teil on õigus igal ajal mis tahes vormis otseturundusteadetest keelduda – selleks tuleb vajutada teates sisalduvat loobumislinki või kirjutada meile aadressil [email protected].

 

5.3         Püüame meile teie kohta teada olevate andmete põhjal tagada, et otseturundus jääks mõistlikule ja proportsionaalsele tasemele, ning saata teile teateid, mis meie arvates võiksid teile huvi pakkuda või asjakohased olla.

 

6             Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 

6.1         Kogume, kasutame ja jagame teie isikuandmeid käesolevas andmekaitseteatises nimetatud eesmärkidel üksnes juhul, kui oleme veendunud, et vähemalt üks allpool nimetatud tingimustest on täidetud.

 

6.1.1      Teie isikuandmete kasutamine on vajalik lepingu täitmiseks või teiega lepingu sõlmimiseks. Näiteks meie toote või teenuste pakkumiseks peame töötlema teatud isikuandmeid, mis võimaldavad meil tellimust täita.

 

6.1.2      Teie isikuandmete kasutamine on vajalik seoses meie kui äriühingu õigustatud huviga pakkuda klientidele tooteid ja teenuseid tingimusel, et andmete kasutamine on alati proportsionaalne ja kooskõlas teie andmekaitsealaste õigustega. Näiteks püüame pidevalt oma tooteid ja teenuseid täiustada, et need vastaksid klientide vajadustele. Samuti töötleme andmeid klientide tundmaõppimise ja kliendisuhete säilitamise eesmärgil, et pakkuda esmaklassilist klienditeenindust.

 

6.1.3      Teie isikuandmete kasutamine on vajalik meie suhtes kehtivate õiguslike kohustuste täitmiseks, näiteks nõuetekohaste äridokumentide säilitamiseks, riigiasutuste seaduslikele päringutele vastamiseks, kohaldatavate õigusaktide nõuete täitmiseks ning muudel seaduses sätestatud juhtudel.

 

6.1.4      Te olete andnud meile nõusoleku teie isikuandmete kasutamiseks vastaval eesmärgil (nt kui nõustute, et saadame teile turundusteateid).

 

6.2         Kui töötlemine toimub teie nõusoleku alusel, on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta ja sellega töötlemine lõpetada.

 

7             Isikuandmete kaitsmine ja säilitamine

 

7.1         Andmete turvamine

7.1.1      Loata ligipääsu tõkestamiseks, andmete täpsuse säilitamiseks ja nende õigesti kasutamise tagamiseks oleme kasutusele võtnud asjakohased füüsilised, elektroonilised ja korralduslikud meetmed, mis võimaldavad meie kogutud andmeid kaitsta ja turvata. Mõned meie rakendatavad meetmed on järgmised: töötajate ja teenusepakkujate suhtes konfidentsiaalsusnõuete kehtestamine; isikuandmete hävitamine või püsivalt anonüümseks muutmine, kui need ei ole enam vajalikud selle eesmärgi jaoks, milleks need koguti. Teie isikuandmete turvalisuse, konfidentsiaalsuse või tervikluse rikkumise korral tegutseb Huntsman Building Solutions vastavalt kohaldatavate õigusaktide nõuetele ning kui me peame seda vajalikuks või see on õigusaktide kohaselt nõutav, teatame sellest teile meili, sõnumi või veebisaidil nähtaval kohal avaldatud teate teel esimesel võimalusel ja ilma põhjendamatu viivituseta kohe, kui seda võimaldavad i) õiguskaitsega seotud põhjendatud vajadused või ii) meetmed, mis on vajalikud rikkumise ulatuse kindlakstegemiseks ja andmesüsteemi piisava tervikluse taastamiseks.

 

7.1.2      Isikuandmete turvalisus sõltub osaliselt siiski ka meiega andmete vahetamiseks kasutatava seadme turvalisusest, teie sisselogimisandmete (vajadusel) kaitstusest ning teie internetiteenuse pakkuja võimaldatavast turvalisuse tasemest. Teeme äriliselt põhjendatud määral jõupingutusi, et andmete kogumine ja turvamine oleks kooskõlas käesoleva andmekaitseteatise ning kõikide kohaldatavate õigusaktidega.

 

7.2         Andmete säilitamine

7.2.1      Võime säilitada teie andmeid nii kaua, kuni see on vajalik meie toodete ja teenuste pakkumiseks, ning seejärel seadusega lubatud või meie õiguslikest kohustustest (nt seoses arvete säilitamisega) või õigustatud huvidest (nt andmete säilitamine võimalikele vaidlustele või pretensioonidele vastamiseks) tulenevas ulatuses.

 

7.2.2      Lisaks rakendame meie hoole all olevate andmete suhtes andmete säilitamise põhimõtteid. Kui teie andmed ei ole enam vajalikud, tagame nende turvalise kustutamise või anonüümseks muutmise.

 

8             Isikuandmete jagamine

Huntsman Building Solutions võib jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega (või võimaldada neil muul viisil andmetele ligi pääseda) ainult allpool osutatud viisil ja juhtudel.

 

8.1         Huntsman Building Solutionsi tütarettevõtted käesolevas andmekaitseteatises nimetatud eesmärkidel.

 

8.2         Kolmandad isikud, kellega Huntsman Building Solutionsi vastav ettevõte sõlmib andmete täielikuks või osaliseks töötlemiseks alltöövõtulepingu. Sellise edastamise eesmärk on hõlbustada meil meie tegevuse haldamist ja teenuste osutamist.  Näiteks võime edastada teie isikuandmeid teenusepakkujale määral, mis on vajalik tellimuse täitmiseks ja toote kohaletoimetamiseks. Muud võimalikud olukorrad on andmete edastamine e-turundusteenuse pakkujatele, andmemajutusteenuse pakkujatele ja muid asjakohaseid ülesandeid täitvatele isikutele.  Pange tähele, et me ei müü kunagi teie isikandmeid kolmandale isikule. Kõnealused kolmandad isikud on võtnud endale konfidentsiaalsuskohustuse ja kasutavad meie poolt neile edastatud või meie nimel kogutavaid isikuandmeid ainult selle teenuse osutamiseks, mille kohta me oleme nendega lepingu sõlminud.

 

8.3         Kui kohalikud andmekaitsealased õigusaktid seda lubavad, võib Huntsman Building Solutions teid sellest teavitades või mitte teavitades avaldada teie isikuandmeid või võimaldada neile ligipääsu õigusliku korralduse alusel (nt kohtukutse, kohtumenetlus, läbiotsimismäärus või kohtumäärus) või vastavalt kohaldatavate õigusaktide nõuetele, kui meil on heas usus veendumus, et oleme seaduse alusel kohustatud seda tegema. Põhjendatud juhtudel võime samuti lubada ligipääsu nendele andmetele eriolukorras, kus tekib füüsiline oht.

 

8.4         Võime avaldada teilt saadud või teie kohta kogutud isikuandmeid või muid andmeid kolmandatele isikutele seoses ettevõtete ühinemise, soetamise, pankroti, kogu või sisuliselt kogu meie vara müümisega ulatuses, mis on kõnealuse protsessi jaoks vajalik.

 

9             Isikuandmete edastamine teistesse riikidesse

 

9.1         Teie isikuandmeid võidakse edastada teie elukohariigist erinevasse riiki, kus kehtivad teistsugused andmekaitsealased nõuded, ja samuti võidakse neid sellises riigis säilitada. Kui elate Euroopa Liidus, peaksite arvestama sellega, et teie isikuandmeid võidakse jagada Huntsman Building Solutionsi tütarettevõtete ja kolmandast isikust teenusepakkujatega, kelle asukoht on väljaspool ELi. Rakendame sobivaid abinõusid, et isikuandmete edastamine toimuks kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega, ning püüame hoolikalt kaitsta teie andmekaitsealaseid õigusi ja huvisid. Edastame andmeid ainult riikidesse, kus on tagatud piisav õiguslik kaitse või mille puhul oleme veendunud, et teie andmekaitsealaste õiguste kaitseks on rakendatud muid meetmeid. Eesmärgi täitmiseks astume järgmisi samme:

 

9.1.1      tagame, et andmete edastamine ettevõttes Huntsman Building Solutions ja tema tütarettevõtete vahel toimub vastavalt Huntsman Building Solutionsi kontserni liikmete vahel sõlmitud kokkuleppele (kontsernisisene kokkulepe), mis paneb igale liikmele lepingulise kohustuse tagada isikuandmete piisav ja ühetaoline kaitse sõltumata sellest, kuhu need kontsernisiseselt edastatakse;

 

9.1.2      isikuandmete edastamisel Huntsman Building Solutionsist väljapoole või kolmandatele isikutele, kes aitavad meil tooteid ja teenuseid pakkuda, paneme neile lepingulise kohustuse teie isikuandmeid kaitsta. Mõnel juhul on see tagatud tunnustatud sertifitseerimiskavadega nagu näiteks ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield, mille alusel kaitstakse EList Ameerika Ühendriikidesse edastatavaid isikuandmeid;

 

9.1.3      õiguskaitseorganitelt või reguleerimisasutustelt andmepäringute saamise korral kontrollime enne isikuandmete avaldamist hoolikalt nende päringute õigsust.

 

9.2         Teil on õigus küsida meilt lisateavet (k.a vastavate lepingusätete koopiaid) kaitsemeetmete kohta, mida oleme rakendanud teie isikuandmete piisava kaitse tagamiseks juhul, kui neid edastatakse eespool osutatud viisil.

 

10           Küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kasutamine

 

Huntsman Building Solutions kasutab teatud monitooringu- ja jälgimistehnoloogiaid (nt küpsised, majakad, pikslid, sildid ja skriptid). Neid tehnoloogiaid kasutatakse meie teenuste pidevaks haldamiseks, osutamiseks ja täiustamiseks ning kliendikogemuse parandamiseks.  Näiteks saame tänu sellistele tehnoloogiatele jälgida meie klientide eelistusi ja autenditud saidikülastusi, suurendada meie teenuste turvalisust, teha kindlaks tehnilisi probleeme, kasutussuundumusi ja kampaaniate tõhusust ning jälgida ja parandada meie teenuste üldist toimivust.

 

Pange tähele, et meie teenuste kaudu küpsiseid saatvatel või muid jälgimistehnoloogiaid kasutavatel kolmandate isikute teenustel võivad olla andmete kogumise ja säilitamise kohta oma põhimõtted. Sellist tegevust ei ole meie andmekaitseteatises käsitletud ja meil puudub selle üle kontroll.

 

10.1       Küpsised

10.1.1    Meie veebisaidil kasutatakse küpsiseid, veebimajakaid ja sarnaseid tehnoloogiaid (edaspidi ühiselt „küpsised“), mis edastavad meile meie veebisaidi kasutamise käigus tekkivaid brauseriandmeid. Küpsised on veebilehtede külastamisega seotud infokilde talletavad väikesed tekstifailid, mis laaditakse alla ja mida võidakse säilitada teie internetiseadmetes (nt arvuti, nutitelefon või tahvelarvuti). Kasutame mitut eri liiki küpsiseid.

 

10.2       Meie veebisaidil on kasutusel allpool loetletud küpsised.

 

10.2.1    Vajalikud küpsised

Vajalikud küpsised on möödapääsmatud ja aitavad teil meie veebisaidil liikuda. Need toetavad saidi turvalisust ja põhifunktsioone ning on vajalikud meie veebisaidi korrektseks toimimiseks, mistõttu nende küpsiste blokeerimise korral ei ole meil võimalik garanteerida saidi kasutatavust ega turvalisust.  Funktsionaalsed küpsised

 

10.2.2    Funktsionaalsed küpsised

Funktsionaalseid küpsiseid kasutatakse saidi kasutatavuse parandamiseks. Need küpsised võimaldavad näiteks näidata teie asukohale vastavat kohandatud sisu. Samuti aitavad need meie veebisaitidel meelde jätta teie tehtud valikuid (nt küpsiste kasutamise väljalülitamine või varem valitud asukoht), et pakkuda individuaalsemaid funktsioone.

 

10.2.3    Tõhususküpsised

Tõhususküpsised võimaldavad meil aru saada, mida kasutajad meie veebisaidil teevad. Tänu sellele saame oma veebisaiti pidevalt täiustada, et pakkuda seal meie projekti eesmärke toetavat parimat teavet. Samuti kasutatakse neid küpsiseid meie veebisaidi tõhususe hindamiseks. Näiteks saame nende abil teada, milliseid lehti kasutajad kõige sagedamini külastavad ja kas nad näevad veebilehtedel veateateid.

 

10.2.4    Kõiki küpsiseid haldavad kolmandad isikud ning lisateabe saamiseks saate tutvuda nende vastavate veebisaitide andmekaitseteatistega. Eelkõige kasutame teenust Google Analytics, mis võimaldab meil hinnata, kuidas kasutajad meie veebisaiti kasutavad, ning see teave on vajalik meie saidi funktsionaalsuse pidevaks parandamiseks. Selliseid küpsiseid võidakse säilitada ajavahemikus 30 minutist kahe aastani. Kõnealuste küpsistega loodud andmed meie veebisaidi kasutamise kohta (k.a teie IP-aadress) edastatakse ettevõttele Google Inc ja neid säilitatakse Ameerika Ühendriikides asuvates serverites.

 

10.3       Küpsisesätete muutmine

Kui olete andnud meile nõusoleku küpsiste kasutamiseks, paigutame teie arvutisse või seadmesse küpsise, mis seda nõusolekut meeles peab. Veebibrauserid võimaldavad küpsisesätteid muuta, näiteks teatud liiki küpsiseid või faile blokeerida. See tähendab, et vastavate brauserisätetega saate kõikide või teatud küpsiste salvestamise keelata.  Ent brauserisätetes kõikide küpsiste blokeerimise korral ei pruugi veebisait teile enam tervikuna või osaliselt nähtav olla, kuna selle toimimine eeldab küpsiste kasutamist. Küpsiste kustutamise ja blokeerimise kohta leiate lisateavet aadressilt http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

11           Teie isikuandmetega seotud õigused

 

11.1       Võttes arvesse punkti 11.2, teatud erandeid ja mõnel juhul meie töötlemistegevusega seotud tingimusi, on teile käesoleva jaotisega tagatud järgmised õigused:

 

11.1.1    esitada vastuväiteid töötlemise suhtes, mille aluseks on meie õigustatud huvi, ning keelduda otseturundusest (ilma põhjendust esitamata);

 

11.1.2    taotleda eksemplari meie käes olevatest teid puudutavatest isikuandmetest ning saada nende kohta järgmist teavet: a) teie isikuandmete allikas; b) töötlemise eesmärgid, õiguslik alus ja meetodid; c) andmete vastutava töötleja isik ja d) isikud või isikute kategooriad, kellele teie isikuandmeid võidakse edastada;

 

11.1.3    taotleda teie isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel: a) tekib kahtlus teie isikuandmete õigsuses; b) töötlemine on seaduslik, aga te esitate isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite; c) me ei vaja isikuandmeid enam sellel eesmärgil, milleks need on kogutud, aga need on vajalikud kohtuliku nõudeõiguse kindlakstegemiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;

 

11.1.4    taotleda piiratud juhtudel teie isikuandmete kustutamist (nt kui need ei ole enam vajalikud seoses eesmärgiga, milleks neid koguti või töödeldi);

 

11.1.5    taotleda piiratud juhtudel, et me edastaksime teie andmed masinloetaval kujul teisele äriühingule (andmete ülekandmine);

 

11.1.6    võtta tagasi oma nõusolek;

 

11.1.7    taotleda teiega turunduseesmärkidel ühenduse võtmise kanali muutmist;

 

11.1.8    taotleda vajaduse korral teie isikuandmetes sisalduvate vigade parandamist või andmete ajakohastamist;

 

11.1.9    saada koopia kaitsemeetmetest, mille alusel teie isikuandmeid väljapoole ELi edastatakse;

 

11.1.10 esitada kaebus andmekaitse eest vastutavale kohalikule järelevalveasutusele.

 

11.2       Enne teie soovitud isikuandmete avaldamist võime küsida teilt lisateavet, mis on vajalik teie isiku tuvastamiseks ja turvalisuse tagamiseks. Jätame endale õiguse küsida seadusega lubatud juhtudel tasu, näiteks juhul, kui teie taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või ebaproportsionaalne.

 

12           Andmekaitseteatise muudatused

Võime käesolevat andmekaitseteatist aeg-ajalt ajakohastada ja muuta, et see oleks kooskõlas õiguslike nõuete ja meie tegevusega. Andmekaitseteatise uusima versiooniga tutvumiseks palume teil külastada regulaarselt seda lehte.

 

13           Kontaktandmed

 

13.1       Kui teil on käesoleva andmekaitseteatise kohta küsimusi või soovite kasutada mõnda 11. jaotises kirjeldatud õigust, saate meie poole pöördumiseks kasutada alltoodud kontaktandmeid.

 

13.1.1    Meili teel: [email protected]

 

13.1.2    Kirjaga andmekaitseosakonnale: 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380, USA

 

13.1.3    Telefoni teel: +1 281 719 6000

 

Püüame lahendada kõik pretensioonid, mis on seotud teie isikuandmete kasutamisega vastavalt käesolevale andmekaitseteatisele.

 

13.2       ELi liikmesriikide elanikel on lisaks õigus esitada igal ajal kaebus oma riigi andmekaitse eest vastutavale järelevalveasutusele.  Soovitame teil siiski kõigepealt meiega ühendust võtta.