Vyhlásenie o ochrane osobných údajov online

 

1. Náš záväzok voči ochrane osobných údajov

 

Vaše súkromie je pre nás v spoločnosti Huntsman Building Solutions (Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 77389, USA), ďalej aj ako „my“, „nás“ a/alebo „Huntsman Building Solutions“, veľmi dôležité. Na lepšiu ochranu vašich osobných údajov vám poskytujeme toto vyhlásenie („vyhlásenie o ochrane osobných údajov“), ktoré vysvetľuje naše postupy týkajúce sa informácií a možnosti, ktoré máte v súvislosti so spôsobom získavania a používania vašich informácií. Na uľahčenie vyhľadania je toto vyhlásenie k dispozícii na našej domovskej stránke a vždy, keď vás môžeme požiadať o osobné údaje.

 

1.1 Dôrazne vám odporúčame, aby ste si pred prístupom ku ktorejkoľvek z našich služieb alebo jej použitím toto vyhlásenie prečítali a zaručili, že plne rozumiete našim postupom v súvislosti s osobnými údajmi. Ak si prečítate toto vyhlásenie a plne mu porozumiete, no voči našim postupom máte stále výhrady, ihneď opustite naše webové stránky a vyhnite sa používaniu akýchkoľvek našich služieb alebo ich používanie prerušte. Ak si toto vyhlásenie prečítate, no uvítali by ste pomoc s vysvetlením niektorých bodov, obráťte sa na nás na adrese [email protected]

 

2. Dôležité informácie

 

2.1 Účelom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť vám jasný prehľad o osobných údajoch, ktoré získavame, kedy, prečo a ako vaše osobné údaje získavame, používame a zdieľame a o vašich zákonných právach. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nenahrádza podmienky žiadnej zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, ani žiadne práva, ktoré vám môžu plynúť z platných zákonov o ochrane osobných údajov.

2.2 Vezmite na vedomie, že naše webové stránky obsahujú odkazy na externé webové stránky, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov všetkých externých webových stránok, ktoré navštívite.  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa netýka postupov ochrany osobných údajov ani spracúvania informácií žiadneho externého subjektu.

2.3 Naše webové stránky používajú súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie na automatické získavanie niektorých údajov týkajúcich sa ich komunikácie s návštevníkmi. Niektoré z týchto informácií môžu obsahovať osobné údaje. Informácie, ktoré získavame prostredníctvom súborov cookie a sledovacích technológií, podrobnejšie vysvetľujeme v článku 10.

2.4 Ochrana osobných údajov detí a mladistvých je pre nás obzvlášť dôležitá. Z tohto dôvodu na našich webových stránkach ani off-line nikdy nezískavame ani nevedieme informácie od návštevníkov, o ktorých vieme, že nedovŕšili vek 13 rokov, a žiadna časť týchto webových stránok nie je štruktúrovaná tak, aby prilákala návštevníkov mladších ako 13 rokov. Rodičia a zákonní zástupcovia by mali vždy dohliadať na aktivity svojich detí. Ak sa dozvieme, že sme získali alebo prijali osobné údaje osoby mladšej ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodiča, tieto informácie odstránime. Ak veríte, že môžeme mať akékoľvek informácie od osoby mladšej ako 13 rokov alebo o nej, spojte sa s nami na adrese [email protected].

 

3 Aké informácie získavame a ako ich získavame?

 

3.1 Osobné údaje získavame, keď ich dobrovoľne predložíte prostredníctvom webového formulára, keď sa zaregistrujete na našich webových stránkach alebo v rámci online služieb alebo keď tieto webové stránky alebo online služby použijete. Naše webové stránky automaticky získavajú niektoré údaje týkajúce sa ich komunikácie s návštevníkmi s cieľom sprostredkúvať ich prevádzku, správu a plánovanie. Niektoré informácie, ktoré môžu predstavovať osobné údaje (napríklad typ prehliadača, operačný systém, adresa IP, názov domény, počet návštev webových stránok, dátumy návštev webových stránok, dátum a čas online žiadosti, čas potrebný na stiahnutie požadovaných informácií, chybové kódy generované pri kontakte prehliadača s našimi webovými stránkami a čas strávený prezeraním webových stránok) sa môžu získavať prostredníctvom súborov cookie a iných sledovacích technológií. Získavať sa môžu aj súhrnné informácie (napríklad počet prihlásení návštevníkov na naše webové stránky). Naše používanie súborov cookie a sledovacích technológií podrobnejšie vysvetľujeme v článku 10.

3.1.1 Ak sa zaregistrujete alebo sa s nami spojíte ako jednotlivec, získame vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu (alebo iba mesto) a niektoré ďalšie informácie, aby sme mohli primerane reagovať na vašu žiadosť (ďalej spolu ako „identifikačné údaje“), prípadne aj niektoré informácie o zariadení, ktoré používate na prístup na naše webové stránky alebo k online službám („údaje o zariadení“); alebo

3.1.2 Ak sa zaregistrujete alebo sa s nami spojíte v mene spoločnosti, získame identifikačné údaje spoločnosti, identifikačné údaje od zástupcu spoločnosti a údaje o zariadení.

3.2 Ak sa s nami spojíte inými off-line spôsobmi, aby ste si zakúpili naše produkty alebo služby, alebo prostredníctvom jedného alebo viacerých uvedených off-line kontaktných spôsobov, získame identifikačné a platobné údaje potrebné na predaj a doručenie tovarov alebo služieb alebo na reakciu na vašu otázku či sťažnosť, ako aj na vybavenie a plnenie objednávky a priebežné poskytovanie našich služieb, pokiaľ je to potrebné.

3.3 Ak sa s nami spojíte prostredníctvom sociálnych sietí, napríklad Facebook, Pinterest, Twitter, získame prihlasovacie informácie a ďalšie osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete. Ak do sociálnej siete nahráte obsah vrátane svojich osobných údajov a potom označíte naše webové stránky, na váš príspevok sa budú vzťahovať podmienky používania a vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušnej sociálnej siete, a to aj keď svoj príspevok uverejníte na oficiálnej stránke spoločnosti Huntsman Building Solutions na príslušnej sociálnej sieti. Tieto podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov nedokážeme ovplyvniť ani sme ich náležite neskontrolovali. Z tohto dôvodu by ste si ich mali pred predložením akýchkoľvek osobných údajov pozrieť. 

4 Ako používame vaše osobné údaje?

 

4.1 Na komunikáciu s vami

 

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky a/alebo sťažnosti na naše produkty alebo služby, alebo akékoľvek iné otázky, ktoré nám prostredníctvom kontaktného formulára odošlete, ako aj na prípadné overenie vašej totožnosti.

 

4.2 Na poskytovanie našich produktov a služieb

 

Osobné údaje získavame, aby sme mohli ponúkať naše produkty a/alebo služby a ich funkcie. Získané informácie môžeme použiť na overenie vašej objednávky alebo odberu, na spracovanie vašej platby a na poskytovanie požadovaných, objednaných alebo odoberaných produktov a služieb. Vaše osobné údaje tiež v potrebnom rozsahu používame na vybavenie a plnenie vašej objednávky, ako aj na poskytovanie podpory zákazníkom.

 

Tieto informácie používame na účely správy zákazníkov, na udržiavanie nášho vzťahu s vami a s cieľom poskytovať výnimočné zákaznícke skúsenosti.

4.3 Na interné obchodné účely, ako sú:

4.3.1 zlepšovanie našich produktov, aby lepšie vyhovovali potrebám našich zákazníkov a aby sme získali názory týkajúce sa prípadných zlepšení,

4.3.2 zlepšovanie našich služieb pre vás a prispôsobenie vašich skúseností pri prehliadaní. Niektoré z informácií (najmä informácie získané súbormi cookie a inými sledovacími technológiami) nám pomáhajú zlepšovať naše webové stránky, a

4.3.3 sledovanie všetkých podvodných a iných nevhodných činností a monitorovanie integrity obsahu na našich webových stránkach. 

5 Realizácia priameho marketingu:

 

Vaše osobné údaje vrátane informácií týkajúcich sa vašej objednávky, ako je vaša adresu, môžeme použiť na účely priameho marketingu. Napríklad vám môžeme posielať e-maily, aby sme vás informovali o novinkách a aktualizáciách v súvislosti s našimi produktmi a službami. Takýto priamy marketing môže mať formu e-mailu, bežnej pošty, SMS, telefonátu alebo cielenej online reklamy. Ak je to vyžadované právnymi predpismi, pred odoslaním takýchto marketingových informácií získame váš súhlas.

 

5.1 Na ochranu vašich osobných údajov a zaistenie, že máte kontrolu nad používaním vašich osobných údajov, vám vždy poskytneme príležitosť „zrušiť“ priamy marketing (alebo odvolať svoj súhlas), keď sa s nami spojíte v súvislosti s produktom alebo službou alebo keď dostanete akýkoľvek e-mail, textovú správu alebo inú priamu marketingovú komunikáciu.

5.2 Máte právo kedykoľvek zabrániť priamemu marketingu v akejkoľvek forme – toto právo môžete uplatniť kliknutím na odkaz na zrušenie, ktorý je uvedený v každej komunikácii, alebo odoslaním e-mailu na adresu [email protected].

 

5.3 Na základe informácií, ktoré o vás vedieme, prijímame kroky, aby sme obmedzili priamy marketing na primeranú a odôvodnenú úroveň a posielali vám komunikáciu, ktorá by vás podľa nás a na základe informácií, ktoré o vás vedieme, mohla zaujímať alebo by pre vás mohla byť relevantná.

6 Právny základ na spracúvanie osobných údajov:

 

6.1 Vaše osobné údaje budeme získavať, používať alebo zdieľať na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, iba ak sa ubezpečíme, že:

6.1.1 naše používanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo prijatie krokov na uzavretie zmluvy s vami. Napríklad na poskytovanie produktov alebo služieb je nevyhnutné, aby sme na splnenie vašej objednávky spracovali niektoré osobné údaje, alebo

6.1.2 naše používanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na podporu oprávnených záujmov, ktoré ako spoločnosť máme, s cieľom poskytovať produkty alebo služby našim zákazníkom za predpokladu, že je to neustále primerané a s ohľadom na vaše práva na ochranu osobných údajov. Napríklad sa vždy snažíme zlepšovať naše produkty a služby, aby lepšie vyhovovali potrebám našich zákazníkov. Spracúvanie vykonávame aj na účely spoznania našich zákazníkov, na udržiavanie nášho vzťahu s vami a s cieľom poskytovať výnimočné zákaznícke skúsenosti, alebo

6.1.3 naše používanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie príslušnej právnej alebo regulačnej povinnosti, ktorá nám vznikla. Napríklad na vedenie primeraných obchodných záznamov, plnenie všetkých zákonných požiadaviek zo strany verejnoprávnych orgánov a na dodržiavanie platných právnych predpisov a nariadení alebo ako inak vyžaduje zákon, alebo

6.1.4 poskytli ste nám súhlas s používaním vašich osobných údajov na tento účel (napríklad ste nám poskytli súhlas na marketingové účely).

6.2 Ak je základom na spracúvanie váš súhlas, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a tým takéto spracúvanie zastaviť.

 

7 Ako chránime a uchovávame vaše osobné údaje

 

7.1 Zabezpečenie údajov

7.1.1 Na ochranu pred neoprávneným prístupom, udržiavanie presnosti údajov a zaistenie, že správne používame informácie, sme zaviedli primerané fyzické, elektronické a organizačné postupy, prostredníctvom ktorých chránime a zabezpečujeme získané informácie. Tu sú niektoré z krokov, ktoré sme prijali: zavedenie požiadaviek na zachovanie mlčanlivosti pre našich zamestnancov a poskytovateľov služieb, zničenie alebo trvalá anonymizácia osobných údajov, ak tieto nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli získané. Spoločnosť Huntsman Building Solutions bude v prípade porušenia bezpečnosti, dôvernosti alebo integrity vašich osobných údajov dodržiavať platné právne predpisy a ak to uvážime za primerané alebo ak je to požadované platnými právnymi predpismi, budeme vás informovať prostredníctvom e-mailu, textovej správy alebo nápadného príspevku na našich webových stránkach čo najskôr a bez zbytočného odkladania, pokiaľ to bude v súlade (i) s oprávnenými potrebami orgánov presadzovania práva alebo (ii) s akýmikoľvek opatreniami nevyhnutnými na určenie rozsahu porušenia bezpečnosti a obnovenie primeranej integrity dátového systému.

7.1.2 Zabezpečenie osobných údajov však čiastočne závisí od zabezpečenia zariadenia, ktoré používate na komunikáciu s nami, zabezpečenia vašich prihlasovacích údajov (ak je to relevantné) a zabezpečenia poskytovaného vaším poskytovateľom služieb prístupu na internet. Vynakladáme komerčne primerané úsilie na to, aby bolo naše získavanie a zabezpečenie informácií v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a všetkými platnými právnymi predpismi a nariadeniami.

7.2 Uchovávanie údajov

7.2.1 Vaše údaje môžeme uchovávať tak dlho, ako je nevyhnutné na poskytovanie našich produktov a služieb, a po uplynutí tohto času v zákonne povolenom rozsahu alebo v závislosti od našich právnych povinností (napríklad v súvislosti s uchovávaním faktúr) alebo oprávnených záujmov (napríklad pri uchovávaní údajov na účely odpovedania na možné spory alebo sťažnosti). 

7.2.2 Okrem toho máme zavedené zásady uchovávania údajov, ktoré sa vzťahujú na nami vedené informácie. Ak vaše údaje viac nepotrebujeme, zaistíme ich bezpečné odstránenie alebo anonymizáciu.

 

8 Vaše osobné údaje môžeme zdieľať

 

Spoločnosť Huntsman Building Solutions môže vaše osobné údaje zdieľať s externými subjektmi (alebo k nim inak povoľovať prístup) iba v týchto prípadoch a týmito spôsobmi:

 

8.1 iným pridruženým spoločnostiam Huntsman Building Solutions na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov,

8.2 s externými subjektmi, ktorým príslušný subjekt Huntsman Building Solutions zadáva časť alebo celé takéto spracúvanie. Účelom tohto prenosu bude pomoc s riadením našej spoločnosti a poskytovaním služieb.  Napríklad môžeme vaše osobné údaje preniesť poskytovateľovi služieb v rozsahu potrebnom na splnenie objednávky a dodanie produktu. Medzi ďalšie prípady môže patriť prenos poskytovateľom e-marketingových služieb, poskytovateľom hostingu a iným relevantným rolám.  Vezmite na vedomie, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme externému subjektu. Tieto externé subjekty s nami uzavreli dohody o zachovaní mlčanlivosti a všetky osobné údaje, ktoré im poskytneme alebo ktoré v našom mene získajú, používajú na účely poskytovania našich zmluvných služieb,

8.3 ak je to povolené miestnymi zákonmi o ochrane údajov, spoločnosť Huntsman Building Solutions môže vaše osobné údaje zverejniť alebo k nim inak umožniť prístup na základe zákonnej žiadosti, ako je predvolanie na súd, súdne konanie, príkaz na prehliadku alebo súdny príkaz, alebo v súlade s platnými právnymi predpismi, ak sa v dobrej viere domnievame, že to od nás vyžadujú právne predpisy, a to s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho. Ak je to odôvodnené, prístup k týmto informáciám môžeme povoliť aj v mimoriadnych prípadoch, kedy je ohrozená fyzická bezpečnosť osôb.

8.4 akékoľvek osobné údaje alebo iné informácie, ktoré od vás alebo o vás získame, môžeme zverejniť externému subjektu v súvislosti s fúziou, akvizíciou, bankrotom alebo predajom všetkých našich prostriedkov alebo ich podstatnej časti v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu tohto procesu.


 

9 Globálny prenos osobných údajov

 

9.1 Vaše osobné údaje môžeme prenášať a uchovávať mimo miesta vášho bydliska, pričom sa na takýto prenos alebo uchovávanie vzťahujú rôzne štandardy ochrany údajov. Najmä ak žijete v EÚ, mali by ste vziať na vedomie, že vaše osobné údaje môžeme poskytovať alebo prenášať pridruženým spoločnostiam Huntsman Building Solutions a externým poskytovateľom služieb so sídlom mimo EÚ. Prijímame primerané kroky na zabezpečenie toho, že budú tieto prenosy osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi a dôkladne spravované s cieľom ochrany vašich práv a záujmov. Takéto prenosy sú tiež obmedzené na krajiny, ktorých úroveň ochrany osobných údajov je uznaná ako primeraná alebo ak si môžeme byť istí, že sa zaviedli alternatívne opatrenia na ochranu vašich práv. S týmto cieľom:

9.1.1 zaistíme, že sa na prenosy v rámci spoločnosti Huntsman Building Solutions a jej pridružených spoločností vzťahujú dohody uzavreté medzi členmi skupiny Huntsman Building Solutions (vnútroskupinová dohoda), ktorá každého člena zmluvne zaväzuje zaistiť primeranú a jednotnú úroveň ochrany prenášaných osobných údajov kdekoľvek v skupine,

9.1.2 získame v prípade prenosu osobných údajov mimo spoločnosť Huntsman Building Solutions alebo externým subjektom, ktoré nám pomáhajú poskytovať naše produkty a služby, od týchto subjektov zmluvné záväzky na ochranu vašich osobných údajov. Niektoré z týchto záruk sú uznávané systémy certifikácie, napríklad štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý zabezpečuje ochranu osobných údajov prenášaných z EÚ do Spojených štátov, alebo

9.1.3 starostlivo skontrolujeme žiadosti o informácie, ktoré dostaneme od orgánov presadzovania práva alebo regulačných orgánov, skôr ako osobné údaje zverejníme.

9.2 Máte právo nás požiadať o ďalšie informácie o ochranných opatreniach, ktoré sme zaviedli (vrátane kópie príslušných zmluvných záväzkov), aby sme zaistili primeranú ochranu vašich osobných údajov pri spomínanom prenose.

 

10 Používanie súborov cookie a iných sledovacích technológií

 

Spoločnosť Huntsman Building Solutions používa niektoré monitorovacie a sledovacie technológie (napríklad súbory cookie, majáky, pixely, značky a skripty). Tieto technológie sa používajú na priebežné udržiavanie, poskytovanie a zlepšovanie našich služieb, ako aj na poskytovanie lepších skúseností pre našich zákazníkov.  Vďaka týmto technológiám napríklad dokážeme udržiavať a sledovať preferencie a overené relácie našich zákazníkov, lepšie zabezpečiť naše služby, identifikovať technické problémy, trendy používateľov a účinnosť kampaní či monitorovať a zlepšovať celkovú výkonnosť našich služieb.

 

Vezmite na vedomie, že externé subjekty, ktoré prostredníctvom našich služieb umiestňujú súbory cookie alebo používajú iné sledovacie technológie, môžu mať vlastné zásady týkajúce sa získavania a uchovávania informácií. Na takéto postupy sa naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje a nemáme nad nimi žiadnu kontrolu.

 

10.1 Súbory cookie

10.1.1 Naše webové stránky používajú súbory cookie, webové majáky a podobné technológie („súbory cookie“) na sledovanie informácií, ktoré nám váš prehliadač poskytuje, keď naše webové stránky používate. Súbory cookie sú malé textové súbory s malým množstvom informácií, ktoré sa sťahujú a môžu ukladať v akomkoľvek vašom zariadení s prístupom na internet, napríklad v počítači, smartfóne alebo tablete, ako pamäť pre webovú stránku. Používame niekoľko rôznych typov súborov cookie.

10.2 Na našich webových stránkach používame tieto súbory cookie:

10.2.1 Nevyhnutné súbory cookie

 

Nevyhnutné súbory cookie sú neodlúčiteľné a pomáhajú vám navigovať sa po našich webových stránkach. Pomáhajú podporovať zabezpečenie a základné funkcie a sú nevyhnutné pre správnu prevádzku našich webových stránok. Preto ak tieto súbory cookie zablokujete, nemôžeme zaručiť vaše používanie ani zabezpečenie počas vašej návštevy.  Funkčné súbory cookie

10.2.2 Funkčné súbory cookie

 

Funkčné súbory cookie sa používajú na poskytovanie lepších používateľských skúseností. Tieto súbory sa napríklad používajú na prispôsobenie obsahu podľa vašej lokality. Webovým stránkam tiež umožňujú zapamätať si vaše výbery (napríklad vypnutie používania súborov cookie alebo v minulosti vybranú lokalitu), a tým poskytovať osobnejšie funkcie.

10.2.3 Výkonnostné súbory cookie

 

Výkonnostné súbory cookie nám pomáhajú pochopiť správanie používateľov na našich webových stránkach. To nám umožňuje neustále zlepšovať naše webové stránky a poskytovať najlepšie informácie na podporu našich plánovaných cieľov. Tieto súbory cookie sa používajú aj na pomoc pri pochopení účinnosti našich webových stránok. Tieto súbory cookie nám napríklad hovoria, ktoré stránky navštevujú návštevníci najčastejšie a či sa pri návšteve webových stránok zobrazujú chybové správy.

10.2.4 Všetky súbory cookie spravujú externé subjekty a ďalšie informácie nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov na vlastných webových stránkach príslušných subjektov. Konkrétne používame službu Google Analytics, ktorá nám umožňuje zhodnotiť, ako vy a iní weboví používatelia používate naše webové stránky. Tieto informácie sú nevyhnutné na neustále zlepšovanie funkcií našich webových stránok. Uchovávať sa môžu 30 minút až dva roky. Informácie generované týmito súbormi cookie o vašom používaní našich webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú a uchovávajú v serveroch spoločnosti Google Inc v Spojených štátoch.

10.3 Ovládanie nastavení súborov cookie:

 

Keď nám poskytnete súhlas na používanie súborov cookie, do vášho počítača alebo zariadenia uložíme súbor cookie, aby sme si túto voľbu zapamätali do budúcnosti. Internetové prehliadače vám umožňujú meniť nastavenia súborov cookie, napríklad zablokovať niektoré druhy súborov cookie alebo iných súborov. Súbory cookie teda môžete zablokovať aktiváciou nastavenia v prehliadači, ktoré vám umožňuje odmietnuť uloženie všetkých alebo niektorých súborov cookie.  Ak však prehliadač použijete na blokovanie všetkých súborov cookie, nemusíte mať prístup k všetkých alebo niektorým webovým stránkam, keďže sa môžu zablokovať aj niektoré funkčné súbory cookie. Ďalšie informácie o odstránení alebo blokovaní súborov cookie nájdete na stránke: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

11 Vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi

 

11.1 S výhradou článku 11.2, určitých výnimiek a v niektorých prípadoch v závislosti od realizovaného spracúvania máte práva uvedené v tomto článku:

11.1.1 namietať voči spracúvaniu, ktoré sme odôvodnili na základe oprávneného záujmu, a namietať (bez nutnosti poskytnutia odôvodnenia) voči priamemu marketingu,

11.1.2 požiadať nás o poskytnutie kópie vašich osobných údajov, ktoré o vás vedieme, ako aj právo mať informácie (a) o zdroji vašich osobných údajov, (b) o účele, právnom základe a spôsoboch spracúvania, (c) o totožnosť prevádzkovateľa a (d) o subjektoch alebo kategóriách subjektov, ktorým môžeme vaše osobné údaje prenášať,

11.1.3 požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak: (a) je spochybnená presnosť osobných údajov, (b) je spracúvanie zákonné, no voči spracúvaniu osobných údajov namietate, (c) viac nepotrebujeme osobné údaje na účely, na ktoré boli získané, no sú potrebné na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku,

11.1.4 požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov za určitých okolností (napríklad ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané a spracúvané),

11.1.5 za určitých okolností nás požiadať, aby sme vaše údaje preniesli inej spoločnosti v strojovo čitateľnom formáte (prenos údajov),

11.1.6 odvolať svoj súhlas,

11.1.7 požiadať nás o zmenu spôsobu, akým vás kontaktujeme na marketingové účely,

11.1.8 požiadať nás o opravu všetkých prípadných chýb v osobných údajoch alebo aktualizáciu vašich údajov,

11.1.9 získať kópiu ochranných opatrení, ktoré sa vzťahujú na prenos vašich osobných údajov mimo EÚ, a

11.1.10 podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov.

11.2 Pred zverejnením osobných údajov, o ktoré nás žiadate, vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií na účely overenia vašej totožnosti a bezpečnostné účely. Ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, vyhradzujeme si právo účtovať poplatok, ak tento umožňujú právne predpisy.

12 Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme príležitostne aktualizovať a meniť, aby bolo v súlade s právnymi požiadavkami a spôsobom prevádzkovania našej spoločnosti. Tieto stránky pravidelne kontrolujte, aby ste mali k dispozícii najnovšiu verziu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
 

13 Kontaktné informácie

 

13.1 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv uvedených v článku 11, spojte sa s nami:

13.1.1 e-mailom: [email protected]

 

13.1.2 listom pre tím pre ochranu osobných údajov: 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380 USA

13.1.3 telefonicky: +1 281 719 6000


 

Pokúsime sa vyriešiť všetky sťažnosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

13.2 Obyvatelia členských štátov EÚ majú tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť vnútroštátnemu dozornému orgánu pre ochranu údajov.  Žiadame vás však, aby ste sa najprv spojili s nami.