Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov 

Dátum platnosti: 15. júna 2021

Všetky osobné údaje, ktoré spoločnosti Huntsman Building Solutions (ďalej ako „HBS“) poskytnete v rámci online náborového procesu a/alebo inak na účely potenciálneho zamestnania (vrátane všetkých citlivých osobných údajov), sa môžu uchovávať a spracúvať na účely vašej registrácie, podania žiadosti o zamestnanie a potenciálneho výberu, ako aj v súvislosti s možným následným zamestnaním v alebo zaradením do spoločnosti Huntsman Building Solutions, ak nie je v čase získania týchto údajov uvedené inak.  Spoločnosť Huntsman Building Solutions zaistí ochranu vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Predložením žiadosti o zamestnanie alebo životopisu vyhlasujete, že ste si prečítali nasledujúce vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov. Ak nechcete, aby sme vaše osobné údaje používali uvedeným spôsobom, nepredkladajte nám svoj životopis ani žiadosť o zamestnanie.

 

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov pre uchádzačov vysvetľujeme:

 • aké informácie získavame v rámci podania žiadosti o zamestnanie a náborového procesu,
 • ako tieto údaje používame,
 • akými technickými prostriedkami spracúvame vaše údaje,
 • kto má k vašim údajom prístup,
 • ako dlho vaše údaje uchovávame,
 • ako môžete svoje údaje, ktoré o vás získavame, skontrolovať a aktualizovať,
 • ako vaše údaje chránime a
 • ako sa s nami môžete v prípade otázok alebo pripomienok spojiť.

 

 1. Aké údaje získavame?

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov sa vzťahuje na všetky údaje, ktoré od vás dostávame, ktoré o vás získavame a spracúvame v súvislosti s vašou žiadosťou o zamestnanie a ďalší náborový proces.  Po dokončení procesu podávania žiadosti o zamestnanie môžeme vaše údaje uchovávať a ďalej spracúvať v súlade s týmto vyhlásením na účely spojenia vašich zručností a kvalifikácií s budúcimi voľnými pracovnými miestami (ak to umožňujú platné právne predpisy), vašej identifikácie ako potenciálneho kandidáta na budúce vhodné voľné pracovné miesta a/alebo aby sme vás informovali o takýchto budúcich voľných pracovných miestach. V prípade vášho výberu pre zamestnanie v spoločnosť Huntsman Building Solutions sa môžu vaše osobné údaje použiť na účely uzavretia pracovného pomeru vrátane zasielania korešpondencie alebo všeobecných informácií o pracovnom pomere.

Medzi tieto údaje patria: identifikačné a kontaktné údaje, osobné vlastnosti (napríklad pohlavie a dátum narodenia), vzdelanie a pracovné skúsenosti (vrátane známok, osvedčení, diplomov, referencií), pracovné preferencie, silné stránky, oblasti záujmu, koníčky, videá, zvukové nahrávky, finančné údaje (napr. súčasný a požadovaný plat), všetky údaje z vášho životopisu, všetky údaje viditeľné vo vašom profile na LinkedIn a iných sociálnych sieťach alebo verejných webových stránkach, ako aj všetky ostatné informácie, ktoré nám písomne alebo ústne poskytnete v súvislosti s vašou žiadosťou o zamestnanie.

 

 1. Ako vaše údaje používame?

Vaše údaje použijeme v rámci spracovania vašej žiadosti o zamestnanie a náborového procesu vrátane na:

 1. zhodnotenie vašich zručností, kvalifikácií a záujmov v súvislosti s našimi kariérnymi možnosťami,
 2. overenie vašich údajov, overenie vašich referencií a/alebo overenie zázemia (ak je to vhodné),
 3. informovanie o náborovom procese a vašej žiadosti a
 4. zlepšovanie náborového procesu v spoločnosti Huntsman Building Solutions.

Spracúvanie na uvedené účely 1, 2 a 3 je nevyhnutné na prípadné uzatvorenie pracovnej zmluvy medzi vami a spoločnosťou Huntsman Building Solutions a spracúvanie na účel 4 sa zakladá na oprávnenom záujme spoločnosti Huntsman Building Solutions zlepšovať svoj náborový proces na základe spracovania vašej žiadosti o zamestnanie a vášho náborového procesu.

 

 1. Ako spracúvame vaše údaje?

Žiadosti o zamestnanie, ktoré prijmeme, naši zamestnanci oddelenia ľudských zdrojov uchovávajú v elektronickej forme v digitálnom priečinku v našich centrálnych serveroch alebo v cloudovej online databáze.

 

 1. Kto má k vašim údajom prístup?

Vaše údaje sa môžu poskytovať ostatným subjektom spoločnosti Huntsman Building Solutions. V rámci týchto subjektov majú k vašim údajom prístup zamestnanci a vedúci oddelenia ľudských zdrojov.  V niektorých prípadoch môžu k vašim údajom pristupovať aj technickí pracovníci, no len v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie riadneho fungovania našich technických systémov.

S výnimkou prípadov uvedených v tomto vyhlásení nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnym externým subjektom. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť pridruženým spoločnostiam spoločnosti Huntsman Building Solutions a externým organizáciám, ktoré spoločnosti Huntsman Building Solutions poskytujú služby správy alebo iné služby. Keď spoločnosti Huntsman Building Solutions predložíte svoje registračné informácie alebo životopis prostredníctvom externých webových stránok, vaše informácie a váš životopis sa budú nachádzať v serveri príslušnej externej organizácie.  V takomto prípade sa bude spracúvanie vašich registračných informácií a vášho životopisu riadiť zásadami ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa.

 

 1. Ako dlho vaše údaje uchovávame?

Ak so spoločnosťou Huntsman Building Solutions neuzavriete pracovný pomer, vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vašou žiadosťou o zamestnanie bude spoločnosť Huntsman Building Solutions uchovávať maximálne dva roky, ak platné právne predpisy nevyžadujú iné obdobie uchovávania.

V prípade možného zamestnania budú vaše údaje zahrnuté do vášho personálneho spisu.

 

 1. Kontrola a aktualizácia údajov

Máte právo pozrieť si, opraviť alebo vymazať svoje údaje, ako aj právo osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, preniesť do inej organizácie.  S týmto cieľom kliknite na nasledujúci odkaz a vytvorte žiadosť dotknutej osoby o prístup (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/sk-SK/ziadost-o-udaje).

Aj naďalej nesiete zodpovednosť za údaje, ktoré nám poskytnete, ako aj za následky. Nemôžete nám poskytovať informácie, ktoré porušujú povinnosti týkajúce sa ochrany súkromia, mlčanlivosti, duševného vlastníctva alebo obchodných tajomstiev iných, ak na to nemáte ich výslovný súhlas.  Predložením referencií tiež zaručujete, že ste príslušné osoby informovali o spracúvaní ich osobných údajov spôsobom uvedeným v tomto vyhlásení.

 

 1. Zabezpečenie vašich údajov

Naše IT systémy zabezpečujeme pred neoprávneným prístupom. K vašim údajom majú prístup len oprávnené osoby na základe osobného prihlásenia a hesla a len prostredníctvom zabezpečeného internetového alebo intranetového pripojenia. Nahliadnutie do osobných údajov oprávnenými osobami sa povoľuje len v relevantnom rozsahu týkajúcom sa ich konkrétnej úlohy.

Okrem toho sme zaviedli vhodné technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred neoprávneným alebo neúmyselným odstránením, pozmenením alebo zverejnením a pred ich zneužitím, poškodením a odcudzením.

 

 1. Kontakt

Na účely uvedené v tomto vyhlásení je prevádzkovateľ údajov spoločnosť Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas, 77380, USA.  Ak si chcete svoje údaje pozrieť, aktualizovať ich a/alebo ich vymazať, kliknite na nasledujúci odkaz a vytvorte žiadosť dotknutej osoby a o prístup (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/sk-SK/ziadost-o-udaje).  V prípade otázok, pripomienok alebo akýchkoľvek sťažností týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť aj na:

 

Huntsman Building SolutionsAttention: Privacy Officer10003 Woodloch Forest DriveThe Woodlands, Texas 77380 USA

Telefón: (281) 719 6000E-mail: [email protected]

 

Okrem toho máte vždy i) právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ii) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (ak je to relevantné) a iii) právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov.

 

 1. Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov pre uchádzačov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov pravidelne meníme. Na tejto stránke vždy nájdete najnovšiu verziu. Dátum poslednej úpravy tohto znenia nájdete v hlavičke dokumentu. Pravidelne kontrolujte, či nebola zverejnená nová verzia, keďže sa budú na vaše osobné údaje tieto zmeny vzťahovať odo dňa ich zverejnenia.

 

 1. Vyhlásenie a súhlas

Predložením svojich osobných údajov a formulára žiadosti o zamestnanie:

 • vyhlasujete, že ste si prečítali, pochopili a prijali podmienky uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov pre uchádzačov, 
 • vyhlasujete, že sú vami poskytnuté informácie úplné a správne,
 • súhlasíte so spracúvaním informácií uvedených vo vašej žiadosti o zamestnanie alebo následných žiadostiach, ako aj všetkých ostatných osobných údajoch, ktoré môžete poskytnúť, spôsobom a v rozsahu uvedenom v tomto vyhlásení, 
 • povoľujete príslušnú pridruženú spoločnosť spoločnosti Huntsman Building Solutions overiť alebo nechať vo svojom mene overiť všetky vyhlásenia vo vašom formulári žiadosti o zamestnanie, ako aj skontrolovať referencie. Kontrola referencií sa vykoná, len ak je to povolené v súlade s platnými právnymi predpismi, a môže okrem iného zahŕňať otázky týkajúce sa úverovej spôsobilosti, overenie pracovnej minulosti, kontrolu referencií, overenie vzdelania, overenie osvedčení, kontrolu odsúdení za trestné konanie, overenie pasu, vyhľadávanie riadiacich funkcií, správy o stave vodičského preukazu, overenie povolení na prácu a overenie stavu pobytu, 
 • povoľujete všetkým príslušným externým subjektom poskytnúť spoločnosti Huntsman Building Solutions a jej zástupcom príslušné informácie (vrátane vašich osobných údajov) týkajúce sa vašej žiadosti o zamestnanie a
 • súhlasíte s prenosom svojich osobných údajov (vrátane cezhraničného prenosu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a mimo neho) medzi pridruženými spoločnosťami spoločnosti Huntsman Building Solutions a/alebo externými subjektmi spracúvajúcimi vaše osobné údaje v mene spoločnosti Huntsman Building Solutions na účely a v rozsahu opísanom v tomto vyhlásení.