Zásady ochrany osobních údajů pro uchazeče 

Datum účinnosti: 15. června 2021

Není-li v okamžiku sběru osobních údajů uvedeno jinak, veškeré osobní údaje, které poskytnete společnosti Huntsman Building Solutions („HBS“) v rámci online náborového procesu a/nebo jinak pro účely potenciálního pracovního poměru (včetně citlivých osobních údajů), mohou být uchovávány a zpracovávány pro účely vaší registrace, žádosti a potenciálního výběru a v souvislosti s následným pracovním poměrem nebo místem u společnosti Huntsman Building Solutions.  Společnost Huntsman Building Solutions zajistí, aby byly vaše osobní údaje chráněny v souladu s obecně platnými zákony na ochranu soukromí.

 

Odesláním vaší žádosti nebo životopisu prohlašujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů pro uchazeče. Nepřejete-li si, abychom vaše osobní údaje používali, jak je uvedeno níže, nezasílejte nám žádost o pracovní místo ani svůj životopis.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů pro uchazeče vysvětlují:

 • jaké informace během procesu žádosti a náboru shromažďujeme,
 • jak tyto údaje využíváme,
 • jaké technické prostředky ke zpracování vašich údajů používáme,
 • kdo má k vašim údajům přístup,
 • jak dlouho vaše údaje uchováváme,
 • jak se můžete seznámit s údaji, které o vás uchováváme, a aktualizovat je,
 • jak vaše údaje chráníme,
 • jak se na nás obrátit v případě otázek či připomínek.

 

 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů pro uchazeče se vztahují na všechny údaje, které od vás přijímáme, shromažďujeme a zpracováváme v kontextu vaší žádosti a následného náborového procesu.  Po dokončení procesu žádosti mohou být vaše osobní údaje uchovávány a dále zpracovávány v souladu s těmito zásadami, a to pro účely přiřazení vašich dovedností a kvalifikace k budoucím volným pracovním místům (dovoluje-li to zákon), identifikace vaší osoby jako potenciálního kandidáta u budoucích vhodných volných pracovních míst a/nebo abychom vás mohli o budoucích vhodných volných pracovních místech informovat. Budete-li vybráni společností Huntsman Building Solutions na pracovní místo, vaše osobní údaje mohou sloužit pro účely uzavření pracovního poměru, a to včetně zasílání korespondence nebo obecných informací týkajících se pracovního vztahu.

Tyto údaje zahrnují: identifikační a kontaktní údaje, osobní charakteristiky (jako např. pohlaví a datum narození), vzdělání a pracovní praxe (což zahrnuje známky, osvědčení, vysvědčení, reference), preference v oblasti práce, silné stránky, zájmy, koníčky, videa, audio klipy, finanční údaje (např. aktuální a požadovaný plat), veškeré údaje z životopisu, všechny viditelné údaje uvedené v profilu ve službě LinkedIn a ostatních sociálních médiích nebo veřejných webových stránkách a veškeré další informace, které nám poskytnete písemně nebo ústně v rámci vaší žádosti o pracovní místo.

 

 1. Jak vaše údaje používáme?

Vaše údaje budou používány v rámci procesu žádosti a náboru, a to včetně následujících účelů:

 1. posouzení vašich dovedností, kvalifikace a zájmů s ohledem na budoucí pracovní vyhlídky,
 2. kontrola údajů, referencí a/nebo ověření spolehlivosti (v příslušných případech),
 3. komunikace ohledně náborového procesu a ucházení se o pracovní místo,
 4. zlepšování náborového procesu společnosti Huntsman Building Solutions.

Zpracování pro účely 1, 2 a 3 výše uvedené je nezbytné pro možné uzavření pracovního poměru mezi vámi a společností Huntsman Building Solutions a zpracování pro účel 4 je založeno na oprávněném zájmu společnosti Huntsman Building Solutions za účelem zlepšování náborových procesů na základě průběhu procesu vaší žádosti a náborového procesu.

 

 1. Jak vaše údaje zpracováváme?

Žádosti, které dostáváme, jsou uchovávány elektronicky našimi pracovníky personálního oddělení v digitálním souboru na našich centrálních serverech nebo v online databázi v cloudu.

 

 1. Kdo má k vašim údajům přístup?

Vaše údaje můžeme předávat dalším subjektům v rámci společnosti Huntsman Building Solutions. V rámci těchto subjektů mají k vašim údajům přístup pracovníci personálního oddělení a vedoucí pracovníci.  V určitých případech mohou mít přístup k vašim údajům také techničtí pracovníci, ale pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného fungování našich technických systémů.

Kromě případů uvedených v těchto zásadách nebudou vaše osobní údaje předávány jiným třetím stranám. Vaše osobní údaje mohou být předávány přidruženým subjektům společnosti Huntsman Building Solutions a organizacím z řad třetích stran, které společnosti Huntsman Building Solutions poskytují administrativní nebo jiné služby. Při odeslání registračních údajů nebo vašeho životopisu společnosti Huntsman Building Solutions pomocí webu třetí strany budou vaše údaje a životopis hostovány na serveru takové třetí strany.  V tom případě bude nakládání s registračními údaji a životopisem podléhat zásadám ochrany soukromí příslušného poskytovatele.

 

 1. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Pokud neuzavřete pracovní poměr se společností Huntsman Building Solutions, vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s vaší žádostí budou uchovávány společností Huntsman Building Solutions po dobu maximálně dva roky, nevyžaduje-li příslušný zákon odlišnou archivační lhůtu.

V případě možného pracovního poměru budou vaše údaje založeny do vaší osobní složky.

 

 1. Kontrola a aktualizace údajů

Máte právo na zobrazení, opravu nebo výmaz údajů, které jste nám poskytli, a také na jejich přenos jiné organizaci.  Pokud tak chcete učinit, kliknutím na níže uvedený odkaz můžete odeslat požadavek subjektu údajů na přístup (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/cs-CZ/zadost-o-udaje).

Za údaje, které nám poskytnete, a jejich důsledky nesete i nadále zodpovědnost. Není povoleno poskytovat informace, které porušují povinnosti vztahující se k ochraně soukromí, důvěrnosti, duševnímu vlastnictví nebo obchodních tajemství jiných osob, nemáte-li k tomu jejich výslovný souhlas.  Předáním referencí se také zaručujete, že jste tyto osoby informovali o zpracování jejich osobních údajů dle výše uvedených informací.

 

 1. Bezpečnost vašich údajů

Naše IT systémy zabezpečujeme proti neoprávněnému přístupu. K vašim údajům mají přístup pouze oprávněné osoby pomocí osobního přihlašovacího jména a hesla a pouze přes zabezpečené internetové nebo intranetové připojení. Seznámení se s osobními údaji je oprávněným osobám povolenou pouze v rozsahu relevantním v rámci jejich konkrétní pracovní náplně.

Kromě toho jsme zavedli náležitá technická, fyzická a organizační opatření, abychom chránili vaše údaje před neoprávněným nebo neúmyslným odstraněním, úpravami nebo zpřístupněním i proti jejich zneužitím, poškozením a odcizením.

 

 1. Kontakt

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů je správcem údajů společnost Huntsman Building Solutions se sídlem na adrese 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas, 77380, USA.  Pokud se chcete s vašimi údaji seznámit, aktualizovat je a/nebo vymazat, kliknutím na níže uvedený odkaz můžete odeslat požadavek subjektu údajů na přístup (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/cs-CZ/zadost-o-udaje).  S otázkami, připomínkami nebo stížnostmi ohledně zpracování vašich osobních údajů můžete kontaktovat:

 

Huntsman Building SolutionsAttention: Privacy Officer10003 Woodloch Forest DriveThe Woodlands, Texas 77380 USA

Telefon: (281) 719-6000E-mail: [email protected]

 

Kromě toho máte v každém případě (i) právo na podání námitky vůči zpracování osobních údajů, (ii) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (v příslušných případech) a (iii) právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

 1. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů pro uchazeče

Tyto zásady ochrany osobních údajů pro uchazeče průběžně aktualizujeme. Nejnovější verzi zásad najdete vždy na této stránce. Datum, kdy bylo jejich znění naposledy upraveno, je uvedeno v záhlaví dokumentu. Proto prosím pravidelně kontrolujte, zda nebylo zveřejněno nové znění zásad, protože případné změny se na vaše údaje vztahují od data jejich zveřejnění.

 

 

 

 

 1. Prohlášení a souhlas

Odesláním osobních údajů a žádosti vaší osobou:

 • Prohlašujete, že jste se seznámil(a) s prohlášeními uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů pro uchazeče, rozumíte jim a přijímáte je. 
 • Prohlašujete, že informace vámi uvedené jsou úplné a přesné.
 • Udělujete souhlas se zpracováním informací uvedených ve vaší žádosti nebo následných žádostí a ostatních osobních údajů, které nám poskytnete, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v těchto zásadách. 
 • Opravňujete příslušný přidružený subjekt společnosti Huntsman Building Solutions, aby ověřil nebo nechal ověřit svým jménem všechna prohlášení uvedená ve formuláři vaší žádosti a provedl kontrolu referencí. Kontrolu referencí lze provádět pouze tehdy, je-li to příslušnými zákony povoleno. Může mimo jiné zahrnovat kontrolu úvěruschopnosti, ověření pracovní minulosti, kontrolu referencí, ověření vzdělání, ověření důvěryhodnosti, kontrolu trestního rejstříku, kontrolu cestovního pasu, kontrolu působení ve firmách, kontrolu stavu bodového systému v rámci řidičského oprávnění, právo na ověření pracovního povolení a povolení k pobytu. 
 • Pověřujete příslušné třetí strany, aby v souvislosti s vaší žádostí předaly společnosti Huntsman Building Solutions nebo jejím zástupcům relevantní informace (včetně osobních údajů).
 • Udělujete souhlas s přenosem vašich osobních údajů (včetně přeshraničních přenosů v rámci Evropského hospodářského prostoru i mimo něj) mezi přidruženými subjekty společnosti Huntsman Building Solutions a/nebo třetími stranami, která zpracovávají vaše osobní údaje jménem společnosti Huntsman Building Solutions v rozsahu a pro účely popsané v těchto zásadách.