Informacja dla kandydatów o ochronie prywatności 

Data wejścia w życie: 15 czerwca 2021 r.

Wszelkie dane osobowe, podawane firmie Huntsman Building Solutions (HBS) w ramach procedur rekrutacji online i/lub w inny sposób (w tym wszelkie wrażliwe dane osobowe), mogą zostać zapisane i przetwarzane w celu obsługi rejestracji, podania o pracę i ewentualnego wyboru kandydata, a także w połączeniu z późniejszym zatrudnieniem lub stażem w firmie Huntsman Building Solutions, o ile nie wskazano inaczej w momencie gromadzenia tych danych.  Firma Huntsman Building Solutions zadba o to, by Twoje dane osobowe były chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

 

Składając podanie czy życiorys, deklarujesz fakt przeczytania poniższej Informacji dla kandydatów o ochronie prywatności. Jeżeli nie chcesz, byśmy wykorzystywali Twoje dane w sposób opisany poniżej, nie przesyłaj swojego życiorysu ani podania.

 

Niniejsza Informacja dla kandydatów o ochronie prywatności zawiera objaśnienie:

 • jakie dane gromadzimy w trakcie procesu składania podań i rekrutacji;
 • w jaki sposób wykorzystujemy te dane;
 • jakie środki techniczne stosujemy w celu ochrony Twoich danych;
 • kto może uzyskać dostęp do Twoich danych;
 • jak długo przechowujemy Twoje dane;
 • kto może przeglądać i aktualizować Twoje dane zebrane przez nas;
 • w jaki sposób chronimy Twoje dane; oraz
 • w jaki sposób można do nas kierować pytania i uwagi.

 

 1. Jakie dane gromadzimy?

 

Niniejsza Informacja dla kandydatów o ochronie prywatności dotyczy wszystkich danych, które od Ciebie otrzymujemy, gromadzimy i przetwarzamy w związku z Twoim podaniem o pracę i dalszymi etapami procesu rekrutacji.  Po zakończeniu procesu składania podań, Twoje dane osobowe mogą zostać zatrzymane i dalej przetwarzane zgodnie z niniejszą informacją, w celu zestawienia (jeżeli dopuszcza to obowiązujące prawo) Twoich umiejętności i kwalifikacji z wakatami jakie pojawią się w przyszłości i zidentyfikowania Cię jako potencjalnego kandydata na odpowiednie wolne stanowiska w przyszłości i/lub w celu poinformowania Cię o takich stanowiskach. Jeżeli zostaniesz wytypowany(/-a) do zatrudnienia w Huntsman Building Solutions, Twoje dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zawarcia stosunku pracy, w tym do przesyłania Ci korespondencji i lub informacji ogólnych związanych z zatrudnieniem.

Dane te obejmują: dane identyfikacyjne i kontaktowe, charakterystykę osobistą (na przykład płeć i datę urodzenia), informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym (w tym o stopniach, świadectwach, dyplomach, referencjach), o preferencjach dotyczących pracy, mocnych stronach, obszarach zainteresowania, hobby, filmy, nagrania dźwiękowe, dane finansowe (np. informacje o obecnej i oczekiwanej pensji), wszystkie dane z życiorysu, wszystkie dane widoczne w profilu LinkedIn, na innych stronach mediów społecznościowych i publicznych stronach internetowych oraz wszystkie inne informacje, które przekażesz nam pisemnie lub ustnie w kontekście swojego podania o pracę.

 

 1. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane będą wykorzystywane w procesie składania podań i rekrutacji, w tym do:

 1. oceny Twoich umiejętności, kwalifikacji i zainteresowań w ramach procesu doboru potencjalnych pracowników;
 2. sprawdzenia twoich danych, referencji i/lub wykształcenia i doświadczenia zawodowego (w stosownych przypadkach);
 3. wymiany informacji dotyczących procesu rekrutacji i Twojej kandydatury; oraz
 4. udoskonalania procesu rekrutacji w firmie Huntsman Building Solutions.

Przetwarzanie w celach opisanych w punktach 1, 2 i 3 powyżej jest konieczne w celu ewentualnego zawarcia umowy o pracę między Tobą a Huntsman Building Solutions, a przetwarzanie w celach opisanych w punkcie 4 bazuje na uzasadnionym interesie firmy Huntsman Building Solutions polegającym na doskonaleniu procesu rekrutacji w oparciu o przebieg procesu składania podań i rekrutacji, w którym uczestniczysz.

 

 1. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane?

Otrzymywane przez nas podania są zapisywanie przez pracowników działu HR w formie elektronicznej w postaci pliku cyfrowego w naszych serwerach centralnych lub w naszej chmurowej bazie danych.

 

 1. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być udostępniane innym podmiotom Huntsman Building Solutions. W tych podmiotach dostęp do Twoich danych mają pracownicy działów HR i menedżerowie.  W niektórych przypadkach dostęp do Twoich danych może uzyskać personel techniczny, jednak tylko w zakresie koniecznym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych systemów technicznych.

Twoje dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej informacji. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom stowarzyszonym z Huntsman Building Solutions i organizacjom zewnętrznym świadczącym firmie Huntsman Building Solutions usługi administracyjne lub inne. Kiedy prześlesz firmie Huntsman Building Solutions swoje dane potrzebne do rejestracji lub swój życiorys za pośrednictwem strony internetowej firmy zewnętrznej, Twoje dane i życiorys zostaną zapisane na serwerze tej firmy zewnętrznej.  W takim przypadku przetwarzanie Twoich danych rejestracyjnych i życiorysu będzie podlegało zasadom ochrony prywatności danego usługodawcy.

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeżeli nie zostaniesz zatrudniony(/-a) przez firmę Huntsman Building Solutions, Twoje dane osobowe podane w związku ze złożonym przez Ciebie podaniem będą przechowywane przez firmę Huntsman Building Solutions przez maksymalnie dwa lata, o ile obowiązujące przepisy nie wymagają przechowywania danych przez inny czas.

W przypadku ewentualnego zatrudnienia, Twoje dane zostaną włączone do Twoich akt osobowych.

 

 1. Wgląd do Twoich danych i ich aktualizacja

Masz prawo wglądu do swoich danych, ich skorygowania lub usunięcia, a także prawo do przeniesienia podanych nam danych osobowych do innej organizacji.  W tym celu kliknij poniższy link, aby złożyć wniosek o dostęp do danych dla osoby, której dane dotyczą (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/pl-pl/wniosek-o-przekazanie-danych).

Ponowisz odpowiedzialność za dane, które nam podajesz i za związane z nimi konsekwencje. Nie jest dozwolone podawanie informacji, które naruszają obowiązki związane z ochroną prywatności, zachowaniem poufności, własnością intelektualną lub tajemnicami handlowymi osób trzecich, o ile nie uzyskało się wyraźnej zgody tych osób.  Przekazując nam dane osób, które mogą udzielić referencji, gwarantujesz, że poinformowałeś(/-aś) te osoby o fakcie przetwarzania ich danych osobowych w sposób opisany w tym dokumencie.

 

 1. Bezpieczeństwo Twoich danych

Zabezpieczamy nasze systemy informatyczne przed niepowołanym dostępem. Tylko osoby upoważnione mają dostęp do Twoich danych, a uzyskują go wyłącznie poprzez zabezpieczone połączenie internetowe lub intranetowe, podając osobisty login i hasło. Wgląd do danych osobowych przez osoby upoważnione jest dozwolony wyłącznie w zakresie odpowiadającym kontekstowi wykonywanego przez nie konkretnego zadania.

Ponadto wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne dla zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed nieupoważnionym lub przypadkowym usunięciem, modyfikacją, ujawnieniem, niewłaściwym ich wykorzystaniem, uszkodzeniem lub kradzieżą.

 

 1. Kontakt

Administratorem danych w celach opisanych w niniejszej informacji jest firma Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas, 77380, USA.  Jeżeli chcesz uzyskać wgląd w swoje dane, skorygować je i/lub usunąć, kliknij poniższy link, aby złożyć wniosek o dostęp do danych dla osoby, której dane dotyczą (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/pl-pl/wniosek-o-przekazanie-danych).  Pytania, uwagi i ewentualne skargi dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych można również kierować do:

 

Huntsman Building Solutions
Do wiadomości: Privacy Officer (biuro ochrony prywatności)
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, Texas 77380 USA

 

Telefon: (281) 719-6000
E-mail: [email protected]

 

Ponadto zawsze masz prawo do (i) sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, (ii) wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w stosownych przypadkach) oraz (iii) wniesienia skargi do organu ochrony danych.

 

 

 1. Zmiany w Informacji dla kandydatów o ochronie prywatności

W niniejszej Informacji dla kandydatów o ochronie prywatności są regularnie wprowadzane zmiany. Najnowsza wersja informacji jest zawsze dostępna na tej stronie. Data ostatniej modyfikacji tekstu znajduje się w nagłówku dokumentu. Należy regularnie sprawdzać, czy została opublikowana nowa wersja, ponieważ wprowadzone zmiany dotyczące Twoich danych będą obowiązywać od dnia publikacji.

 

 

 

 

 1. Oświadczenie i zgoda

Przesyłając swoje dane osobowe i formularz podania:

 • oświadczasz, że przeczytałeś(/-aś), rozumiesz i akceptujesz oświadczenia zawarte w niniejszej Informacji dla kandydatów o ochronie prywatności; 
 • oświadczasz, że podawane przez Ciebie informacje są kompletne i dokładne;
 • wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Twoim podaniu lub kolejnych podaniach, a także wszelkich innych danych osobowych, które możesz podać, w sposób i w zakresie opisanym w niniejszej informacji; 
 • upoważniasz odpowiednią firmę stowarzyszoną Huntsman Building Solutions do weryfikacji lub do weryfikacji w jej imieniu wszystkich oświadczeń zawartych w Twoim podaniu i sprawdzenia informacji. Informacje będą sprawdzane tylko, jeżeli pozwalają na to obowiązujące przepisy. Takie sprawdzenie może dotyczyć historii kredytowej, historii zatrudnienia, referencji, wykształcenia, kwalifikacji, karalności, weryfikacji paszportu, zajmowanych stanowisk kierowniczych, statusu prawa jazdy, prawa pracy, statusu rezydencji i innych danych; 
 • upoważniasz wszelkie odpowiednie osoby trzecie, których to dotyczy, do ujawniania firmie Huntsman Building Solutions lub jej przedstawicielom odpowiednich informacji (w tym Twoich danych osobowych) w związku z Twoim podaniem; oraz
 • wyrażasz zgodę na przekazywanie Twoich danych osobowych (również za granicę, w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza nim) między firmami stowarzyszonymi z firmą Huntsman Building Solutions i/lub osobami trzecimi przetwarzającymi Twoje dane osobowe w imieniu Huntsman Building Solutions w celu i zakresie opisanym w niniejszej informacji.